leftcenterrightdel
 

Chị ĐOÀN THỊ CẨM TÚ

Sinh năm: 1977

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 25/8/2007

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN TP, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận 3 

leftcenterrightdel
 
 

Chị TRẦN THỊ HOÀNG VÂN

Sinh năm: 1979

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Phật

Ngày vào Đảng: 12/09/2003

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Trung học sư phạm mầm non

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 3 

leftcenterrightdel
 
 

Chị NGUYỄN NGỌC THANH TRANG 

Sinh năm: 1984

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 25/9/2007

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Trung cấp kế toán, tài chính

Lý luận chính trị: Trung cấp.

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 3 

leftcenterrightdel
 

Chị NGUYỄN PHƯƠNG LAN

Sinh năm: 1970

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 26/01/2010

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: UVTV Hội LHPN Quận 3 

leftcenterrightdel
 
 

Chị NGUYỄN THỊ QUYẾN HƯƠNG

Sinh năm: 1985

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 16/11/2007

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đông Nam Á học, cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: UVTV Hội LHPN Quận 3 

leftcenterrightdel
 
 

Chị CAO THỊ HỒNG CHÂU

Sinh năm: 1976

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 28/9/2009

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: UVTV Hội LHPN Quận 3, Chủ tịch Hội LHPN Phường 11 

Chị NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Sinh năm: 1957 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 25/8/2000
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Trung cấp Thông tin  
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận, chủ tịch Hội LHTN P6 .

Chị NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

Sinh năm: 1961 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Trình độ VH: 12/12
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH  Hội LHPN Quận 3.

Chị TRƯƠNG VÕ THUỲ MỴ

Sinh năm: 1981 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 01/9/2005
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: đang học Đại học  
Lý luận Chính trị: Sơ cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận,Chủ tịch Hội LHPN Phường 1.

Chị TRẦN KIM PHƯỢNG

Sinh năm: 1962
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 02/02/2002
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Đại học Luật (năm 1)
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận, chủ tịch Hội LHPN P2.

Chị HUỲNH THỊ THÚY LIỄU

Sinh năm: 1961 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 16/12/2004
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Trung cấp QLNN
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận, chủ tịch Hội LHTN P3.

Chị NGUYỄN THANH LAN


Sinh năm: 1978 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Trình độ VH: 12/12
Lý luận Chính trị: Sơ cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận,Chủ tịch Hội LHPN Phường 4

Chị TRẦN QUẾ MINH

Sinh năm: 1958 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Trung cấp Phụ vận  
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận, chủ tịch Hội LHTN P5.

Chị NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC

Sinh năm: 1973
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 28/11/1998
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Sư phạm kỷ thuật
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận ,chủ tịch Hội LHPN Phường 7.

Chị NGUYỄN PHƯƠNG LAN

Sinh năm: 1970
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Kinh, tế
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận, Chủ tịch Hội LHPN Phường 8

Chị NGUYỄN HỒNG HÀ

Sinh năm: 1954
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 29/9/1975
Trình độ VH: 12/12
Lý luận Chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận ,chủ tịch Hội LHPN Phường 12

Chị ĐOÀN THỊ CẨM TÚ

Sinh năm: 1977
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Kinh, tế
Lý luận Chính trị: Sơ cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận, Chủ tịch Hội LHPN Phường 14

Chị LÊ THỊ LỆ

Sinh năm: 1965
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 09/11/2001
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Kinh, tế  
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN, Chủ tịch Hội PN Chợ Nguyễn Văn Trỗi .

Chị NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Sinh năm: 1954 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 23/01/1981
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Sư Phạm  
Lý luận Chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận, chủ tịch Hội PN Công an.

Dì NGUYỄN THỊ THẢNH

Sinh năm: 1929
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 9/12/1982
Trình độ VH: 8/10
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN, chủ nhiệm CLB Hội mẹ truyền thống

Chị NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Sinh năm: 1954 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 04/3/1980
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cao đẳng An Ninh  
Lý luận Chính trị: Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận,Chủ nhiệm CLB nữ doanh nghiệp

Chị NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Sinh năm: 1959 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 14/10/2000
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Sư phạm  
Lý luận Chính trị: Cao cấp 
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận,Phó Phòng Giáo dục Quận 3.

Chị TRẦN THỊ THU HÀ

Sinh năm: 1955
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 19/5/1995
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Luật  
Lý luận Chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UV BCH Hội LHPN Quận 3,Chủ nhiệm UB DSGĐTE Q3.

Chị NGUYỄN THỊ XOA

Sinh năm: 1955 
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 19/5/1989
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Trung cấp QLNN
Lý luận Chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận, Phó phòng LĐ TBXH Q3.

Chị VŨ TỐ QUYÊN

Sinh năm: 1982
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không
Ngày vào Đảng: 02/9/2005
Trình độ VH: 12/12
Trình độ CM: Cử nhân Hành chính  
Lý luận Chính trị: đang học Trung cấp
Chức vụ hiện nay: UVBCH Hội LHPN Quận,UVTV Quận Đoàn 3.