Phòng Thống kê
Một cửa điện tử
Quận 3 đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 31/10/2020)
Công báo
Bottom 1
Bottom 2
Bottom 3
Bottom 4
Bottom 5
Bottom 6
Bottom 7